Aktuálna verzia poučenia o spracúvaní osobných údajov týkajúceho sa zmlúv o preprave

Pri plnení povinností z tejto zmluvy dochádza alebo môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov prevádzkovateľom AF consult SK s.r.o., Čerešňová 223/45A, 95501 Veľké Bedzany, Slovenská republika, https://www.express-transport.sk/. Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: afdoprava@gmail.com alebo AF consult SK s.r.o., GDPR zodpovedná osoba, Čerešňová 223/45A, 95501 Veľké Bedzany ,Slovenská republika. Účely spracúvania osobných údajov sú: 1. Vedenie účtovníctva (právny základ spracúvania: zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty), 2. Evidencia vykonaných prepráv (právny základ spracúvania: vyhláška č. 11/1975 Zb. o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Príjemcami osobných údajov sú Finančná správa SR pri účele spracúvania 1. a pri účele spracúvania 2. poskytovatelia právnych služieb a poistenia pre prevádzkovateľa, a ďalej môžu byť kontaktnej osobe na mieste nakládky a vykládky poskytnuté kontaktné a identifikačné údaje vodiča vozidla prepravujúceho zásielku ak tým nedochádza k prenosu osobných údajov do tretej krajiny. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od momentu vystavenia faktúry pri účele spracúvania 1. a 5 rokov od momentu doručenia zásielky pri účele spracúvania 2. Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov. Pri podozrení z porušenia právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk Spracúvané osobné údaje sú nevyhnutné na splnenie zákonnej požiadavky pri účele spracúvania 1. a na uzavretie resp. plnenie povinností zo zmluvy pri účele spracúvania 2. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nebude možná realizácia služby zo zmluvy a jej úhrada. Pri spracúvaní osobných údajov sa nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Aktualizovanú verziu tohto poučenia môžete nájsť na  https://www.express-transport.sk.

 

Kontakt

express-transport.sk
AF consult SK, s.r.o.
Čerešňová
Veľké Bedzany
95501

+421908739260
+421903771177(German)

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode